به گزارش خبرنگار مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در نظر دارد استادیاران فعال و جوان دانشگاه‌های علوم پزشکی را با اهدای یک فقره گرنت تحقیقاتی به میزان ۱۵۰ میلیون ریال مورد تشویق قرار دهد.

معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی باید تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۷ نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام کنند.

کاندیدای مورد نظر لازم است همه شرایط زیر را دارا باشد:

الف- استادیار / طرحی/ قراردادی/ پیمانی آن دانشگاه باشد (در دانشکده‌های تازه تأسیس مربی هم قابل قبول است).

ب- ۴۰ سال و یا کمتر داشته باشد (متولد اول آبان ۱۳۵۷ یا بعد از آن).

ج- نویسنده اول یا مسئول مقاله ای با هر سه شرط زیر باشد:

نوع مقاله: مقاله اصلی (original article) یا مروری (systematic or narrative)

زمان انتشار: منتشر شده در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ میلادی (پذیرش یا acceptance مقاله مورد قبول نیست و در هنگام ارسال مدارک باید مقاله منتشر شده باشد)

محل انتشار: مجله‌ای با شاخص (IF (impact factor معادل ۳ و یا بالاتر (سال ۲۰۱۶ میلادی) و یا مجله قرار گرفته در فهرست ۵ درصد برتر رشته‌های موضوعی مبتنی بر CiteScore (متقاضیان می توانند در سامانه منبع یاب، بخش رتبه‌بندی Scopus با محدود کردن شاخص Percentile به ۵ درصد Top، قرار داشتن مجله در فهرست ۵ درصد را بیابند).

مشخصات واجدین شرایط باید طبق جدولی که برای دانشگاه ها ارسال شده به همراه مستندات لازم ارائه شود.

مستندات لازم جهت پیوست شامل تصویر حکم استادیار، تصویر صفحه اول مقاله که شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، عنوان مجله و مشخصات سال و شماره و صفحات مقاله باشد.

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه های ملزم به رعایت همه شرایط فوق در معرفی کاندیداها هستند و باید اسامی و مستندات واجدین شرایط با دقت استخراج و طی یک نامه ارسال کنند.

متقاضیان می توانند اطلاعات بیشتر را از معاونت های تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کسب کنند.